Rada Gminy informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

 

Porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.     Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.

3.     Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

4.     Opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

5.     Omówienie rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 i propozycja zmian w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.

6.     Przedstawienie i wypracowanie ostatecznego rozwiązania organizacji szkół podstawowych w Skórzewie w roku szkolnym 2020/2021.

7.     Wolne głosy i wnioski.