OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.84.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, na terenie działki o nr ewid. 145 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo