OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.81.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr ewid. 153/20, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo