OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.74.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 304/14, 304/15, 307/11, 330/2, 330/4, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo