OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.83.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 917 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo