OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.71.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV,  na terenie działek o nr ewid. 226/4, 226/6, 263/3, obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo.