OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.74.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 304/14, 304/15, 307/11, 330/2, 330/4 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo