Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- likwidację istniejącego urządzenia wodnego, tj. pomostu, zlokalizowanego na terenie działki o nr 1/1, obręb Zborowo, gmina Dopiewo, powiat poznański,

- budowę nowego urządzenia wodnego, tj. pomostu, zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 1/1 i 2/47, obręb Zborowo, gmina Dopiewo, powiat poznański.