OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.66.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej,  na terenie działek o nr ewid. 135/2, 159/8, 159/11, 159/12, 159/2, 110/3, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo