OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.59.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr ewid. 82/31, obręb Zakrzewo,  gmina Dopiewo