Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

1/ usługę wodną – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, do urządzeń wodnych, tj. rowu W-D oraz rowu W-B;

2/ likwidację urządzenia wodnego – trawiastego rowu przydrożnego;

3/ przebudowę urządzenia wodnego – rowu W-D poprzez likwidację przepustu RP-1, wykonanie przepustu P-1 oraz wykonanie wylotu A i B;

4/ przebudowę urządzenia wodnego – rowu W-B poprzez likwidację przepustu RP-2, wykonanie przepustu P-2 oraz wykonanie wylotu C i D;

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie”.