OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.67.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 373/4, 140/2, 141/1, 135/1, 127, 134/13, obręb Gołuski,  gmina Dopiewo