OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.53.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,  na terenie działek o nr ewid. 113/2, 152, obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo