OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.63.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, na terenie działek o nr ewid. 308/16, 260/3, 304/16, 304/3, 304/15, 304/8 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo