OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.45.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego,  na terenie działki o nr ewid. 214/2, obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo.