OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.44.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 90/4, 608/2, 91/47, 99/42, 145, obręb Dąbrówka,  gmina Dopiewo