OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.38.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 163/6, 163/19, 163/31,  obręb Gołuski, gmina Dopiewo