OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.52.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 51/3, 51/4 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo