OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.34.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami i oświetleniem drogowym,  na terenie działek o nr ewid. 149/14, 149/15 obręb Dąbrówka oraz działek o nr ewid. 136/7, 136/5, 136/4, 136/6, 131, 21/2, 19/18, obręb Palędzie,  gmina Dopiewo