OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.56.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na terenie działek o nr ewid. 103/19, 103/20 obręb Więckowice, gmina Dopiewo