OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.49.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 369/5, 493/12, 493/15, 493/21, 493/26 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo