OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.50.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi wewnętrznej w ciągu ul. Wspólnej w Skórzewie”, na terenie działek o nr ewid. 456/31, 527/1, 521/5, 521/3, 456/6, 455/5, 456/25, 455/26, 456/26, 455/27, 456/19, 458/29 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo