OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.32.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,  na terenie działek o nr ewid. 276, 286/5 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo.