OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.45.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działki o nr ewid. 214/2 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo