OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.42.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 23/5, 23/11, 23/17 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo