OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.29.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 477/2, 476/5, 476/37, 35/6 obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo