OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.37.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 19/13, 19/20 obręb Gołuski, gmina Dopiewo