OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.35.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV,  na terenie działek o nr ewid. 233, 260/2, 232 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo