OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.26.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 110/2, 154/14, 154/20, 626, 154/27, 154/15 obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo.