OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.20.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 426, 423/130 obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo