OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.19.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr ewid. 169/26, 169/27 obręb Dąbrówka,  gmina Dopiewo