Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.04.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę urządzeń wodnych, tj. skrzynek rozsączających, na terenie działki ewidencyjnej nr 145/1 w obrębie Skórzewo, gm. Dopiewo oraz wylotu WY-1 kanalizacji deszczowej do rowu, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 162/2 w obrębie Skórzewo, gm. Dopiewo;

- szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, poprzez ww. skrzynki rozsączające;

- usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rowu JU-5 poprzez ww. wylot.