OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.12.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 3/3, 3/4, 1240/1 obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo