OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.29.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego,  na terenie działek o nr ewid. 477/2, 476/5, 476/37, 35/6 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo