OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.25.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 113/2, 152 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo