OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.28.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr ewid. 306/52 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo