OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.23.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 163/19, 163/6 obręb Gołuski, gmina Dopiewo