OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.11.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 159/13, 160/12, 160/21, 160/22, 161/5, 162/10 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo