OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.9.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie słupa istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, budowie sieci kablowej SN 15kV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej 20/360 15/0,4 kV, na terenie działek o nr ewid. 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 160/4, 160/12, 160/15, 160/16, 159/1, 159/3, 159/4, 159/2, 159/5, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12, 375/1, 375/13 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo