OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.16.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie utwardzonych miejsc postojowych wraz z drogą wewnętrzną (manewrową), na terenie działki o nr ewid. 542/1 obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo