OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.1.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 853/20, 853/8, 853/6 obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo