OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.18.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,  na terenie działek o nr ewid. 215/13, 216/24, 217, 38/3, 282 obręb Gołuski, gmina Dopiewo