OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.17.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 163/6, 163/19 obręb Gołuski, gmina Dopiewo