OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.16.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie utwardzonych miejsc postojowych wraz z drogą wewnętrzną (manewrową) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,  na terenie działki o nr ewid. 542/11 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo