OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.11.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 159/13, 160/12, 160/21, 160/22, 161/5, 162/10 obręb Gołuski, gmina Dopiewo