OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.10.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,  na terenie działki o nr ewid. 205 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo