Rada Gminy informuję, że w dniu 4 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie,  w rejonie ul. Ogrodowej, dla działek o nr ewid. 138/3, 138/13.

3.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w  Więckowicach,  w rejonie ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10, 130/11.

4.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium w Dąbrowie, w rejonie ul. Brzozowej, dla działki o nr ewid. 442/2.

5.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp w Skórzewie, dla działki o nr ewid. 1186.

6.      Wniosek w sprawie wykupu części działki w Dopiewcu.

7.      Decyzje w sprawie czasowego odebrania zwierząt.