OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.2.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 372/2 obręb Dąbrowa, oraz działek o nr ewid. 21/2, 21/1, 22/1, 22/3, obręb Dąbrówka,  gmina Dopiewo