termin składania ofert do dnia 15 lutego

Uchwała Nr XXIX/250/04 

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 27 września 2004 r.

 

w sprawie: zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838,  Nr 86, poz. 958,  Nr 12, poz. 136, Dz. U. z 2001 r., Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r., Nr 25, poz. 253,  Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1816, Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz.717 oraz art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy w Dopiewie uchwala, co następuje :

 

 

 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik  do uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo .

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr XXIX/250/04     

Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2004r.

 

              DĄBROWA

 

1

ul. Okrężna

466/1, 456/22, 456/29 ,456/33,456/36,456/37

2

ul. Śliwkowa

351/10, 359/5, 352/7, 350/2

3

ul. Lazurowa

507

4

Bez nazwy

475

5

Bez nazwy

530

6

Bez nazwy

361/11

7

Bez nazwy

226/33

8

Bez nazwy

451/15, 451/17, 451/20

9

Bez nazwy

445/73, 445/76, 445/82

10

Bez nazwy

240/11, 240/19

11

Bez nazwy

353/8

12

Bez nazwy

237/7, 237/12, 237/20, 237/35, 237/36, 237/37, 237/47

13

Bez nazwy

414/4

14

Bez nazwy

441/16

15

Bez nazwy

239/10

16

Bez nazwy

154/6

17

Bez nazwy

257/3

18

Bez nazwy

312/8, 312/12

19

Bez nazwy

357/35, 357/39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik do Uchwały XXIX/250/04     

                                                                             Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2004r.

 

              WIĘCKOWICE

 

1

Bez nazwy

25/17

2

Bez nazwy

11/26

3

Bez nazwy

169/7

4

Bez nazwy

24/4

5

Bez nazwy

160/15

6

Bez nazwy

199/2

7

Bez nazwy

239/8

8

Bez nazwy

157/13, 157/14

9

Bez nazwy

158/10, 158/17

10

Bez nazwy

14/20, 14/26, 14/23, 14/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/250/04                

Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 wrzesień 2004r.      

 

              ZAKRZEWO

 

1

Bez nazwy

22/5

2

Bez nazwy

42/12

3

Bez nazwy

51/6

4

Bez nazwy

92/10

5

Bez nazwy

49/14, 49/15

6

Bez nazwy

49/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/250/04                 

Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 wrzesień 2004r.      

 

              DĄBRÓWKA

 

1

ul. Akacjowa

1/101

2

Bez nazwy

1/130

3

Bez nazwy

1/150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik do Uchwały Nr XXIX/250/04                

Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 wrzesień 2004r.      

 

              SKÓRZEWO

 

1

Bez nazwy

581/73

2

Bez nazwy

581/94