w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w 2005 r.

 

Na podstawie art.18 i 19, pkt 1, lit. d i pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz.1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966), art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną  za niżej wymienione czynności urzędowe nie   

       objęte przepisami o opłacie skarbowej:

 

1)      Za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terenu gminy Dopiewo, łącznie z poświadczeniem za zgodność z oryginałem tych dokumentów.

 

 

§ 2. Stawki opłaty administracyjnej za czynności wymienione w § 1 wynoszą:

 

1.      Za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - od każdej strony formatu  A 4 25,00 zł.

2.      Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - od każdej strony  formatu A 4 25,00 zł.

 

 

§ 3. Opłata administracyjna stanowi dochód budżetu gminy i pobierana jest przed

       dokonaniem czynności urzędowej w gotówce wpłaconej na konto Urzędu Gminy za     

       pośrednictwem poczty lub banku.

 

 

§ 4. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej przedkłada się do wglądu organowi

       dokonującemu czynności urzędowej. Datę dokonania wpłaty odnotowuje się na

       sporządzonym dokumencie, podaniu lub wniosku.

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/264/04 z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie opłaty

       administracyjnej za czynności urzędowe, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w               

       2005 r.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

      Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

 

 

1)       Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L368 z 17.12.1992),

2)       dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie

 

Zmiana Uchwały Nr XXXI/264/04 w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, jest wprowadzana w związku z tym, iż w powyższej uchwale jest zapis o pobieraniu opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu, jednakże czynności związane za sporządzeniem testamentu podlegają opłacie skarbowej i nie można za te czynności pobierać opłaty administracyjnej.